Housing Service Agency
Gondel 1
1186 MJ, Amstelveen

Tel: 020-7671920
Mail: info@housingserviceagency.com

Algemene Voorwaarden van Housing Service Agency

Housing Service Agency is een verhuurspecialist die bemiddelt in onroerende zaken tussen huurders en

verhuurders en is gevestigd in Amstelveen.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, onder nummer 64525546.

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.housingserviceagency.com of www.housingserviceagency.nl en de daarop aangeboden dienstverlening gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • 1.1Housing Service Agency: Housing Service Agency gevestigd te Amstelveen.
  • 1.2Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die Housing Service Agency een opdracht
  • heeft verstrekt (mondeling of schriftelijk) tot het bemiddelen bij het zoeken naar een
  • woonruimte of bedrijfsruimte (woningzoekende).

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door het invullen van de plaats zoekopdracht formulier door opdrachtgever en/of door het bezichtigen van een of meer woonruimte of bedrijfsruimte die Housing Service Agency in haar portefeuille heeft.

2.2 Alvorens een huurovereenkomst tot stand komt, is opdrachtgever verplicht geldige

identiteitspapieren aan Housing Service Agency te overleggen, alsmede het bewijs van inkomen.

2.3 Alle door Housing Service Agency gedane aanbiedingen van woonruimte c.q. bedrijfsruimte,

zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen

rechten ontlenen.

2.4 Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een

huisvestigingsvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor

rekening en risico van opdrachtgever zelf.

Artikel 3 Kosten van inschrijving

3.1 Opdrachtgever is aan Housing Service Agency geen inschrijfgeld verschuldigd.

3.2 Alle kosten die door de Housing Service Agency worden gemaakt met betrekking tot de

uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de Housing Service Agency.

Artikel 4 Werkzaamheden

4.1 De aanvang van de werkzaamheden door de Housing Service Agency geschiedt na ontvangst vande opdracht door opdrachtgever (per mail of internet).

4.2 De werkzaamheden die door de Housing Service Agency zullen worden verricht, houden het bezichtigen en het adviseren op het gebied van huur en verhuur in.

De huurprijs wordt bepaald door de verhuurder, Housing Service Agency is

hier verder niet voor verantwoordelijk.

Artikel 5 Kosten Bemiddeling, kosten voor Annulering en de Betalingstermijnen

5.1 Indien uit de bemiddeling door Housing Service Agency voor de opdrachtgever een

huurovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever aan Housing Service Agency op of uiterlijk één dag na acceptatie van de woonruimte bemiddelingskosten verschuldigd, welke binnen

24 uur na acceptatie aan Housing Service Agency dient te zijn voldaan;

Indien de bemiddelingskosten door de opdrachtgever aan Housing Service Agency zijn betaald, mag er vanuit worden gegaan dat er een huurovereenkomst tot stand is gekomen.

1) Voor zelfstandige woonruimte, dat wil zeggen men heeft beschikking over een eigen

keuken, douche en toilet, 1 maand bruto huur (excl. 21% BTW). Bruto huur is huur

inclusief servicekosten en/of gas, water en elektra.

2) Voor onzelfstandige woonruimte, dat wil zeggen men deelt keuken, douche en toilet

met andere bewoners van het pand, 1 maand bruto huur (excl. 21% BTW). Bruto huur

is huur inclusief servicekosten en/of gas, water en elektra.

3) Voor een kamer: 1 maand bruto huur (excl. 21% BTW). Bruto huur is huur inclusief

servicekosten en/of gas, water en elektra

5.2 Indien in de maandhuur servicekosten en/of gas-,water en elektrakosten zijn

inbegrepen wordt de bemiddelingskosten hierover doorberekend.

5.3 Indien de opdrachtgever tussen het toezeggen een bepaalde woonruimte c.q.

bedrijfsruimte te willen huren en het tekenen van de huurovereenkomst / na acceptatie afziet van de woonruimte c.q. bedrijfsruimte, is kandidaat aan Housing Service Agency op of uiterlijk één dag oftewel 24 uur na afzegging van de woonruimte kosten verschuldigd die gelijk staat aan 1 maand bruto huur (excl. 21% B.T.W.), aan Housing Service Agency.

5.4 Eventuele gerechtelijke kosten of buitenrechtelijke kosten zullen bij uitblijven van

betaling voor rekening van opdrachtgever komen.

5.5 De woonruimte kan pas worden betrokken indien aan Housing Service Agency de

bemiddelingskosten heeft betaald.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Housing Service Agency is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder, na

ondertekening van het contract, zijn verplichtingen als verhuurder nakomt.

Opdrachtgever dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder te wenden.

6.2 Indien Housing Service Agency voor verhuurder een huurovereenkomst opstelt, is Housing Service Agency

op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud daarvan.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 64525546.

25 november 2015