Housing Service Agency
Gondel 1
1186 MJ, Amstelveen

Tel: 020-7671920
Mail: info@housingserviceagency.com

Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden van Housing Service Agency.

Housing Service Agency is een verhuurspecialist die bemiddelt in

onroerende zaken tussen huurders en verhuurders en is gevestigd in Amstelveen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, onder nummer 64525546.

VOORWAARDEN INSCHRIJVING

1. Toelichting verklaringen

Housing Service Agency: Housing Service Agency gevestigd te Amstelveen.

De website van Housing Service Agency is: www.housingserviceagency.com,

Het e-mail adres van Housing Service Agency is: info@housingserviceagency.com

Ingeschrevene: de (rechts) persoon die zich bij Housing Service Agency als woningzoekende heeft

ingeschreven en/of Housing Service Agency in de arm neemt in de zoektocht naar een geschikte

huurwoning.

2. Inschrijving

2.1. De inschrijving geeft een ingeschrevene recht op toegang tot het actuele huuraanbod van Housing Service Agency.

2.2. De inschrijving via internet en/of per e-mail van Housing Service Agency is geldig gedurende een

onbeperkte periode. De inschrijving wordt pas actief indien Housing Service Agency alle gevraagde

gegevens volledig en naar waarheid ingevuld heeft ontvangen met een akkoordverklaring van de

Algemene Voorwaarden en Inschrijvings-voorwaarden. De inschrijving / Plaatsing zoekopdracht zelf is gratis.

2.3. Housing Service Agency heeft het recht om de inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de ingeschrevene de juiste invoer van gegevens aan Housing Service Agency niet volledig nakomt.

2.4. Na inschrijving wordt de ingeschrevene aangesloten op de e-mail service van Housing Service Agency.

De ingeschrevene ontvangt van Housing Service Agency inzake informatie met betrekking tot het huren van een woonruimte / bedrijfsruimte.

2.5. Housing Service Agency behoudt zich het recht voor om de

Inschrijvingsvoorwaarden en tarieven te wijzigen en/of aan te passen. Indien de tarieven worden

verhoogd, zijn deze verhoogde tarieven alléén van toepassing voor nieuwe inschrijvers.

2.6. Op verzoek van ingeschrevene worden de schriftelijke inschrijvingsvoorwaarden van Housing Service Agency toegezonden. Deze inschrijvingsvoorwaarden kan men ook downloaden van de website onder: Algemene-voorwaarden, Inschrijvingsvoorwaarden van www.housingserviceagency.com

2.7. Het inschrijven bij Housing Service Agency is geen garantie tot het vinden van een (geschikte)

woonruimte.

3. Bemiddelingsopdracht/ zoekopdracht

3.1. De indiener van een zoekopdracht bij Housing Service Agency geeft een opdracht tot het zoeken en

bemiddelen van woonruimte die grotendeels of geheel voldoen aan de opgegeven selectie en/of

voorkeuren. De geselecteerde informatie is slechts algemeen van aard en bevat dan ook geen

specifieke adviezen betreffende de lopende zoekopdracht.

3.2. Bij interesse van de kandidaat voor een bepaalde woning, dient hij/zij dit bij voorkeur telefonisch,

via mail en eventueel op kantoor kenbaar te maken aan een medewerker van Housing Service Agency.

Housing Service Agency verzorgt de afspraken voor vrijblijvende bezichtigingen van de door u of door

Housing Service Agency geselecteerde woningen. Bij bezichtigingen wordt de ingeschrevene vergezeld door een

medewerker van Housing Service Agency, die zorgt voor de rondleiding.

3.3. Nadat er een passende woonruimte is gevonden, is de ingeschrevene een éénmalige vergoeding

voor de huurbemiddeling verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan de maandelijkse huurprijs

(inclusief voorschot levering en diensten en energie) zoals deze bij aanvang van de huur vermeld

wordt in de huurovereenkomst. De in dit artikel genoemde vergoedingen worden vermeerderd met

BTW (thans 21%) en dienen te worden voldaan voordat de sleutels van het gehuurde worden

overgedragen.

4. Looptijd, beëindiging en uitschrijving

4.1. De inschrijving is onbeperkt geldig en eindigt zodoende niet automatisch.

4.2. de Ingeschrevene dient zich zelf af te melden door middel van e-mail of telefoon.

Wanneer de ingeschrevene geen (e-) mailingen en/of andere uitingen van Housing Service Agency wenst te ontvangen, kan ingeschrevene Housing Service Agency dit meedelen via

info@housingserviceagency.com

5. Aanvullende voorwaarden

5.1. De Inschrijvingsvoorwaarden van Housing Service Agency zijn tevens ook beschikbaar in de Engelse taal.

Bij discrepanties tussen de Nederlandse tekst en de vertaling alsmede bij eventuele geschillen zal de

Nederlandse tekst leidend zijn tussen partijen.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1. Op alle in het kader van de inschrijving ontstane relaties tussen Housing Service Agency en

ingeschrevenen

zijn de Algemene Voorwaarden en het Nederlands recht van toepassing.

6.2. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit de in bepaling 6.1 omschreven relaties, zullen

worden beslecht door een bevoegde rechter.

Versie : november 2015